МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ“ УДЪЛЖАВА СРОКА ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С НЯКОЛКО КРАЙНИ СРОКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ №BG06RDNP001-19.705 МИГ СТРУМА- СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ”

BG06RDNP001-19.705 – МИГ СТРУМА- СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“Основната цел на мярката е свързана с повишаване конкурентоспособността на територията на МИГ “Струма” чрез насърчаване на инвестициите в неземеделски дейности, които ще допринесат за:

1) Разнообразяване на местната икономика и създаването на заетост в сектори извън земеделието;

2) Развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено

потребление;

3)Оползотворяване на туристическия потенциал на района и утвърждаване на туристически продукти, базирани на местни ресурси;

4) Осигуряване на достъп на населението до слабо развити услуги на територията на МИГ, вкл. в отдалечените населени места.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 28.03.2024 г. 09:00 ч.

Краен срок: 28.06.2024 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срокНастоящата процедура е с два крайни срока за кандидатстване: Първи краен срок за подаване на проектните предложения: Начален срок: 23.01.2024 г. Краен срок: 26.02.2024, 17:00 часа Втори краен срок за подаване на проектните предложения при наличен остатъчен финансови средства след първия прием: Начален срок: 28.03.2024 г. Краен срок: 28.06.2024, 17:00 часа след удължаване на втори краен срок за кандидатстване

Интернет адрес: https://www.mig-struma.eu

Документи за кандидатстване и информация

Лица за контакт и място за достъп до подробна информация:

Кандидатите могат да зададат допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават в ИСУН 2020 чрез модул “Електронно кандидатстване“, процедура BG06RDNP001-19.705 МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“, Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, „Разяснения по процедурата“. Разясненията се утвърждават от председателя на УС на МИГ или от оправомощено от него лице. Разясненията се дават по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектните предложения и са задължителни за всички кандидати. Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват в ИСУН 2020.

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

  • в ИСУН 2020 на адрес: https://eumis2020.government.bg;
  • на официалната интернет страницата на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“: https://www.mig-struma.eu;
  • в офисът на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“, находящ се в гр. Симитли, ул. „Христо Ботев“ № 27.

Лица за контакт:

  • Веселин Димитров – Изпълнителен директор, телефон: 0882/444 855;
  • Ивайло Костадинов – Технически сътрудник, телефон: 0882/444 826.

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре