КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ-ОЦЕНИТЕЛИ

1.ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ-ОЦЕНИТЕЛИ

2.ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ ОТ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – СТРУМА”

3. ДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелства във връзка с изискванията към участниците в конкурс за избор на външни експерти – оценители на проектни предложения по мерки от СВОМР на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмян”

4. Приложение 3 – Автобиография – образец

5. Приложение 4 – Контролен лист оценка от УС – за информация

6. Приложение 5 – Декларация по ЗЗЛД

7. Правила за избор на външни оценители

8. Класификатор на обл.висш.образ.и профес.напр.8. Класификатор на обл.висш.образ.и профес.напр.

9. Списък на професионалните области

10. Заповед за провеждане на конкурс

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре