Кметовете на общините Симитли, Кресна и Срумяни подписаха заедно и едновременно нови социални проекти

 

  Днес, кметовете на общините Симитли, Кресна и Струмяни, подписаха заедно и едновременно, в офиса на МИГ „Струма“ в град Симитли – своите Договори за безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.3. Устойчиви социални услуги за социално включване от стратегията за ВОМР на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ посредством процедура на подбор на проекти за предоставяне безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-2.111 „МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ мярка 2.3. Устойчиви социални услуги за социално включване.

  Господин Апостол Апостолов подписа социален проект на Община Симитли с наименование – „По-добър живот за възрастните хора“, който ще бъде насочен към подобряване достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване. Ще бъдат създадени условия за дългосрочна грижа в домашна среда чрез организиране на интегрирана междусекторна подкрепяща услуга „Сътрудничество в ежедневието“ на базата на индивидуалните им потребности и мобилна трудотерапия. Новите, иновативни услуги, свързани с оказване на съдействие за организиране на ежедневието и опазване на физическото и психическото здраве на възрастните хора и лицата с увреждания, разнообразяват и надграждат дейността на Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване (ЦППУСВ) в община Симитли, създаден в рамките на проект BG05M9OP001-2.002-0117-C02 „За независим живот“, финансиран от ОПРЧР 2014–2020, операция „Независим живот“. За предоставянето на интегрираната междусекторна услуга „Сътрудничество в ежедневието“ ще бъде сформиран екип от 25 обучени служители „Сътрудник в ежедневието“ и 2 служители „Медицински работник“. Трудотерапевтичните дейности ще бъдат оказвани от 1 трудотерапевт. Тъй като услугите „Сътрудничество в ежедневието“ и трудотерапия са нови за общината и за ЦППУСВ, в рамките на проекта наетите служители ще бъдат обучени в спецификите на задълженията си и особеностите за работа с потребителите. Интегрираната междусекторна услуга и трудотерапия в домашна среда, в рамките на 12 месеца ще получат 25 лица с увреждания, хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване и възрастни в риск, подбрани според индивидуалните им потребности. В рамките на проекта ще бъде проведена и информационна кампания за преодоляване на негативните обществени нагласи, свързани с ограничаване на права и стигма за психичната болест и умственото увреждане, както и други социално-значими психични заболявания. Проектът ще се изпълнява 14 месеца от сформиран екипа за управление. Стойността на безвъзмездната финансова помощ по ОП РЧР е 199 920,00 лева.

Кметът на Община Струмяни – господин Емил Илиев, подписа новият социален проект с наименование „Подкрепа за социално включване“ и на стойност 200 000,00 лева и включва основни дейности – 1. Предоставяне на подкрепящи услуги, 2. Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето и 3. Местни социални дейности за социално включване, в които дейности ще бъдат включени 42 лица от целевата група – лица с увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване. Периодът, в който ще бъде реализиран проекта е от 01.07.2021 г. до 30.06.2023 г.

 Социалните дейности, които ще се реализират в Община Кресна, въз основа на днес подписания административен договор от кмета – господин Николай Георгиев, е с наименование „Толерантни и съпричастни“, включват – 1.Сформиране на мултидисциплинарен екип за изпълнение на проектните дейности, 2.Подбор на потребители. Наблюдение, обследване, преценка и анализ на потребностите. Изготвяне и съгласуване на индивидуални планове за услуги. 3. Осигуряване на грижа за хора с увреждания и/или самотно живеещи възрастни над 65 г. с тежки проблеми и прегради за самостоятелен живот без помощ и подкрепа поради нарушено здраве, които не се справят при задоволяване на ежедневни потребности. 4. Предоставяне на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги в общността и/или домашна среда за самотноживеещи възрастни хора над 65 г. и хора с увреждания, пред които има прегради за самостоятелно справяне в ежедневието в социално-битов и психо-емоционален план. 5. Подобряване на достъпа до здравеопазване чрез интегрирани междусекторни услуги, насочени към хора ск увреждания, хора над 65 г и възрастни в риск и дейност 6. Психотерапевтични дейности чрез прилагане на съврменна арт-терапия и позитивни психотерапия с цел пълноценно социално включване и постигане на по-добро психично здраве за потребителите от целевата група, с акцент – лица с увреждания в работоспособна възраст. Общо 62 лица от целевата група по проекта ще бъдат включени в изпълнението на проекта – лица с увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване. Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца, считано от 15.07.2021 г. стартиране на проектните дейности и не стойност 180 341,00 лева безвъзмездна финансова помощ.

Процедурата BG05M9OP001-2.111 „МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ мярка 2.3. Устойчиви социални услуги за социално включване има за основна цел подобряване достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване. В рамките на тази процедурата ще бъде оказана подкрепа за прилагането на мерки, насърчаващи включването в работната сила и участието на пазара на труда на безработни и неактивни лица, със специален допълнителен фокус върху някои групи в неравностойно положение.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез приноса на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ОС 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, ИП 3: Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес и пряко допринася за изпълнението на СЦ 1: Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване на ОПРЧР 2014 – 2020 г.

          Проектите ще се изпълняват на територията на действие на МИГ „Струма“, обхващаща цялата територия на общините Симитли, Кресна и Струмяни.

Свързани публикации

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С НЯКОЛКО КРАЙНИ СРОКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ № BG06RDNP001-19.677 МИГ „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ“, МЯРКА 7.5 „ПОДКРЕПА ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И МАЛКА ПО МАЩАБ ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре