Договаряне

Договор №BG05M2OP001-3.016-0004/15.04.2022г. – „Умения за живот“

Договор №BG05M2OP001-3.016-0003/01.04.2022г. – „Заедно можем повече“

Договор №BG05M2OP001-3.016-0001/28.03.2022г. – „Пеят, скачат заедно деца…“

Договор №BG05M2OP001-3.016-0002/28.03.2022г. – „Знам, че мога“ 

Договор № BG06RDNP001-19.396-0001-C01/13.04.2022г. „Благоустрояване на улици в община Кресна“

Административен договор № РД50-47/25.11.2019 по процедура № BG06RDNP001-19.085 по подмярка 19.3

Допълнително споразумение № РД50-74/26.06.2020 към административен договор № РД50-74/25.11.2019

Процедура BG05M9OP001-1.077 „Подобраяване на достъпа до заетост и качестов на работните места в МИГ-Струма“, Договор № BG05M9OP001-1.077-0001-C01

Процедура BG05M9OP001-1.077 „Подобраяване на достъпа до заетост и качестов на работните места в МИГ-Струма“, Договор № BG05M9OP001-1.077-0003-C01

Процедура BG05M9OP001-1.077 „Подобраяване на достъпа до заетост и качестов на работните места в МИГ-Струма“, Договор № BG05M9OP001-1.077-0002-C01

Договор №BG16RFOP002-2.112-0003

Договор №BG16RFOP002-2.112-0002

 

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре