ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБИТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ във връзка с изпълнение на Административен договор № РД 50-65/21.03.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБИТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ

във връзка с изпълнение на Административен договор № РД 50-65/21.03.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.610-0026 „Подготвителни дейности във връзка с подготовката на Стратегия за ВОМР на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ за периода 2021-2027 г.

СЪБИТИЕ МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ ДАТА И НАЧАЛЕН ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ БРОЙ УЧАСТНИЦИ
I. Пет еднодневни работни срещи от типа „фокус група“ за формулиране на цели, приоритети и мерки на СВОМР
1 Фокус група в община Кресна Зала на Общински съвет – Кресна 4 юли 2023 г.

10:30 ч.

10
2 Фокус група в община Кресна Зала на Общински съвет – Кресна 5 юли 2023 г.

11:30 ч.

10
3 Фокус група в община Струмяни Зала в НЧ „Будител“, с. Струмяни 6 юли 2023 г.

13:30 ч.

10
4 Фокус група в община Симитли Зала на Общински съвет – Симитли 3 юли 2023 г.

10:30 ч.

10
5 Фокус група в община Симитли Зала на Общински съвет – Симитли 7 юли 2023 г.

13:30 ч.

10
II. Три еднодневни информационни срещи за популяризиране на процеса на разработване на СВОМР и генериране на нови идеи
1 Информационна среща в община Симитли Зала на Общински съвет – Симитли 20 юли 2023 г.

10:30 ч.

10
2 Информационна среща в община Кресна Зала на Общински съвет – Кресна 17 юли 2023 г.

10:30 ч.

10
3 Информационна среща в община Струмяни Зала на Общински съвет – Струмяни 19 юли 2023 г.

10:30 ч.

10
III. Един информационен семинар за популяризиране на процеса на разработване на СВОМР
1 Информационен семинар в община Симитли Зала на Общински съвет – Симитли 18.07.2023 г.

10:30 ч.

20
IV. Три еднодневни обучения на местни лидери, относно формулирането на проектни идеи към СВОМР за програмен период 2022 – 2027 г.
1 Обучение в община Симитли Зала на Общински съвет – Симитли 12.07.2023 г.

10:30 ч.

10
2 Обучение в община Симитли Зала на Общински съвет – Симитли 13.07.2023 г.

10:30 ч.

10
3 Обучение в община Симитли Зала на Общински съвет – Симитли 14.07.2023 г.

10:30 ч.

10
V. Две обществени обсъждания на разработената стратегия за СВОМР
1 Обществено обсъждане на разработената стратегия за СВОМР Зала на НЧ „Св. Климент Охридски – 1922“, гр. Симитли 19.09.2023 г.

11:00 ч.

50
2 Обществено обсъждане на разработената стратегия за СВОМР Зала на НЧ „Св. Климент Охридски – 1922“, гр. Симитли 20.09.2023 г.

11:00 ч.

50

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре