НОВИНИ

Сряда, 08 Април 2020 12:16

О Б Я В А

Сряда, 08 Април 2020 12:16

О Б Я В А

Понеделник, 02 Март 2020 08:40

О Б Я В А

Понеделник, 09 Декември 2019 08:33

П О К А Н А

Страница 1 от 4
"Интернет страницата е създадена в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 50-105/17.08.2016 г.., който се осъществява с финансовата подкрепа на под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. "