МИГ Струма
Адрес:
ул. „Христо Ботев” № 27
Симитли
Благоевград
2730
България
Телефон:
0748 721 38
Факс:
0748 7 22 31
Мобилен:
0882 444 836, 0882 444 826
Изпращане на е-мейл
(по избор)
"Интернет страницата е създадена в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 50-105/17.08.2016 г.., който се осъществява с финансовата подкрепа на под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. "