ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

Вторник, 21 Февруари 2017 14:45

Информационен клип

Вторник, 21 Февруари 2017 10:57

Публикация 5

Вторник, 21 Февруари 2017 10:57

Публикация 3

Вторник, 21 Февруари 2017 10:56

Публикация 2

Вторник, 21 Февруари 2017 10:55

Публикация 1

Страница 1 от 2
"Интернет страницата е създадена в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 50-105/17.08.2016 г.., който се осъществява с финансовата подкрепа на под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. "