Вторник, 21 Февруари 2017 14:26
Оценете
(0 гласа)

 

с п и с ъ к

на членовете на общо събрание НА СНЦ „Местна инициативна група “СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ”

а) Юридически лица, членове на Общото събрание на СНЦ „Местна инициативна група “СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ””:

Наименование на юридическото лице

Седалище и адрес на управление

Сектор на който лицето е представител

Заинтересована страна на който лицето е представител

Две имена на представляващия лицето

(по закон и по пълномощие)

Позиция в Общото събрание

Телефон за контакт и електронен адрес

1.

Община Симитли

Гр.Симитли, ул.”Христо Ботев”№27

Публичен

Общинска администрация

Апостол Апостолов

законен

Член на Управителния съвет

0882444833

2.

Община Кресна

гр. Кресна, ул. „Македония” 96

Публичен

Общинска администрация

Николай Георгиев

законен

Член на Управителния съвет

0895775755

3.

Община Струмяни

с. Струмяни, пл. “7-ми Април” № 1

Публичен

Общинска администрация

Емил Илиев

законен

Член на Управителния съвет

0878428366

4.

ЕТ „ЕЛКА ГИЗДОВА - СОРЕЛИ”

гр. Симитли, ул. „Малина” № 6

Стопански

Юридически лица – предприятия развиващи дейност на територията на МИГ”СТРУМА”

Елка Гиздова

законен

Член на Управителния съвет

0888505721

5.

„ДАР” ООД

гр. Кресна, ул. „Мир” № 2

Стопански

Юридически лица – предприятия развиващи дейност на територията на МИГ”СТРУМА”

Димитър Николов

законен

Член на Управителния съвет

0888641234

6.

„ЕВРОМАР” ЕООД

с. Струмяни, ул. „Христо Ботев” 17

Стопански

Юридически лица – предприятия развиващи дейност на територията на МИГ”СТРУМА”

Ивайло Черкезов

законен

Член на Общото събрание

0878300091

7.

Народно читалище „Свети Климент Охридски - 1922”

гр. Симитли, пл. „Септември”

Нестопански

Читалища

Таня Тасева

законен

Член на Управителния съвет

0899569889

8.

Сдружение „ЗА ПРОМЯНА”

с. Микрево, община Струмяни

Нестопански

Неправителствени организации

Пенка Атанасова

законен

Член на Общото събрание

0878195137

б) Физически лица, членове на Общото събрание на СНЦ „Местна инициативна група “СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ””:

Две имена

Данни за постоянен адрес или месторабота

Сектор на който лицето е представител

Заинтересована страна на който лицето е представител

Позиция в Общото събрание

Телефон за контакт и електронен адрес

1.

Благой Стоименов

гр.Кресна, ул.”Разколска” № 11

Нестопански

Туристическо дружество

Член на Общото събрание

0886212112

2.

София Попниколова

гр.Симитли, ул.”Стара планина”№2

Нестопански

Хора в неравностойно положение

Член на Общото събрание

0896377133

3.

Кирилка Методиева

с.Крупник, ул.”Гладстоун”№7

Нестопански

Представител на етническо малцинство

Член на Общото събрание

0895427467

4.

Дичо Иванов

гр.Кресна, ул.”Яне Сандански”№25

Нестопански

Представител на етническо малцинство

Член на Общото събрание

0889537880

5.

Сашо Биков

с.Крупник, ул.“Димитър Ацев“№21

Стопански

Земеделски стопани

Член на Общото събрание

0897531661

6.

Димитър Димов

с.Полена, община Симитли

Стопански

Земеделски стопани

Член на Общото събрание

0898758899

7.

Кирил Памуклийски

гр.Симитли, ул.”Октомврийска”№9

Стопански

Земеделски стопани

Член на Общото събрание

0895343723

8.

Радослав Равначки

с.Крупник, ул.”Никола Парапунов”№11

Стопански

Земеделски стопани

Член на Общото събрание

0895975042

9.

Благовест Дорлюмски

гр.Симитли, ул.”Октомврийска”№30

Стопански

Земеделски стопани

Член на Общото събрание

0889282835

10.

Костадин Токов

гр.Кресна, ул.”Яне Сандански”№57

Стопански

Земеделски стопани

Член на Общото събрание

0886299599

11.

Борислав Чинкаров

гр.Кресна, ул.”Македония”№156

Стопански

Земеделски стопани

Член на Общото събрание

0899189315

12.

Александър Станков

гр.Симитли,ул.“Малина“ №9

Стопански

Земеделски стопани

Член на Общото събрание

0888079267

13.

Иван Сашов Биков

с.Крупник, ул.“Димитър Ацев“№23А

Стопански

Земеделски стопани

Член на Общото събрание

0897531661

14.

Захари Бориславов Дорлюмски

гр.Симитли, ул.”Родопи”№47

Стопански

Земеделски стопани

Член на Общото събрание

0889282835

15.

Благой Запрянов Ангелов

с.Полето, община Симитли

Стопански

Земеделски стопани

Член на Общото събрание

0886138629

16.

Димитър Любенов Янев

с.Черниче, ул.“Рила“ №7

Стопански

Земеделски стопани

Член на Общото събрание

0892234750

17.

Кристиян Крушов

с.Долно Осеново, мах.”Горна”1

Нестопански

Спортни клубове

Член на Общото събрание

0889504268

18.

Райна Гюрова

с.Брежани, ул.”Христо Апостолов”№20

Нестопански

Самодейци

Член на Общото събрание

0886287078

19.

Любка Мурджова

с.Железница, община Симитли

Нестопански

Читалища

Член на Общото събрание

0899103825

20.

Дафинка Йорданова

с.Градево, община Симитли

Нестопански

Уязвими групи

Член на Общото събрание

0877456575

21.

Мирослав Балтов

с.Полена, община Симитли

Нестопански

Спортни клубове

Член на Общото събрание

0897343107

22.

Красимира  Карадакова

Гр.Симитли,  ул.”Изворите”№28

Нестопански

Уязвими групи

Член на Общото събрание

0899984164

23.

Николай Кашев

с.Черниче, ул.”Яне Сандански”№15

Нестопански

Неправителствена организация

Член на Общото събрание

0897342592

24.

Илинка Илиева

гр.Кресна, ул.”Яне Сандански”№43

Нестопански

Уязвими групи

Член на Общото събрание

0882606020

25.

Борис Сандански

гр.Кресна, ул.”Македония”№108

Нестопански

Уязвими групи

Член на Общото събрание

0885694148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................................................

/Димитринка Байракова/ Председател на УС на

МИГ “СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ”

 

"Интернет страницата е създадена в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 50-105/17.08.2016 г.., който се осъществява с финансовата подкрепа на под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. "