Сряда, 08 Април 2020 12:16
Оценете
(0 гласа)

31.03.2020 - Обществено обсъждане на проект на Насоки по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ представя за обществено обсъждане насоки по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“от Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмяни.

Общият размер на средствата, които ще бъдат предоставени по процедурата по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ възлиза на 1 700 000.00 лв.
По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020), с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).
Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях и по двете процедури се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционни фондове.
В проекта на административен договор и условията за изпълнение на проекти са възможни промени, след публикуване на такива от ДФЗ.
Дата на откриване на процедурата: 14 май2020 година
Дата на приключване: 15 юни 2020 година, 17:00 часа
Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 07.04.2020 г. (включително) на следната електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронно писмо (email) или приложени в отделен файл във формат “doc”, a не във формат “pdf” или нанасяни в отделни документи от пакетите.

Още в тази категория: « О Б Я В А О Б Я В А »
"Интернет страницата е създадена в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 50-105/17.08.2016 г.., който се осъществява с финансовата подкрепа на под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. "